Riviera Hotel Taiwan正在加载...

婚宴与会议 - 宴会与会议

歐華酒店
 
线上订房
入住
退房 ...
1
第四名儿童 第四名儿童

宴会与会议

提供各式宴会餐饮、会议套装服务。五个独立空间可分别利用或依活动规模规划使用。

 

 
宴会厅规格
 
 
坎城厅
 
 
摩纳哥厅
 
 
尼斯厅
 
 
马赛厅
 
 
圣里摩厅
 
 
深度
 
 
6.5m
 
 
6.0m
 
 
6.0m
 
 
5.8m
 
 
9.5m
 
 
宽度
 
 
6.6m
 
 
6.6m
 
 
6.6m
 
 
6.6m
 
 
6.6m
 
 
高度
 
 
2.3m
 
 
2.3m
 
 
2.3m
 
 
2.3m
 
 
2.3m
 
 
空间
 
 
43 m²
 
 
40 m²
 
 
40 m²
 
 
38 m²
 
 
63 m²
 
剧院 U 型房间 会议室 教室 宴会厅 高度 面积
客房名称 剧院 U 型房间 会议室 教室 宴会厅 高度 面积
戛纳厅 28 14 16 16 16 2.3m 43m²
摩纳哥厅 28 12 20 18 16 2.3m 40m²
尼斯厅 28 12 20 18 16 2.3m 40m²
马赛厅 28 12 20 18 16 2.3m 38m²
圣里摩厅 30 12 18 16 16 2.3m 63m²
戛纳厅+摩纳哥厅 65 32 36 36 50 - -
尼斯厅+马赛厅 60 28 32 30 50 - -
戛纳厅+摩纳哥厅+尼斯厅 100 - 50 50 70 - -
戛纳厅+摩纳哥厅+尼斯厅+马赛厅 120 - - 75 90 - -
戛纳厅+摩纳哥厅+尼斯厅+马赛厅+圣里摩厅 146 - - - 150 - -

优惠专案